ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Danışmanlık Hizmetleri
Şirketler ve şahıslara yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi
Alışveriş merkezleri ve iş merkezleri gibi gayrımenkullerin yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

Şirketler Hukuku
Şirket kurulması, şirket organlarının oluşturulması, şirket nevinin değiştirilmesi
Şirketin kuruluşundan itibaren tasfiye sürecine dek şirketin hukuksal takibi, hissedarların haklarının korunması ve gerektiğinde hissedarlığın sona erdirilmesi, tasfiye sürecinin takibi
Ortaklık ve hisse devri
Şirketler birleşmesi ve devralınması

Ticaret Hukuku
Ticari uyuşmazlıklar
Haksız rekabetin önlenmesi
Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi
E-Ticaret siteleri ve Ticari Web Portallarının kurulumu aşamasında hazırlanacak sözleşmelerin düzenlenmesi
Finansal kiralama
Barter (Takas) davaları

Aile Ve Şahıs Hukuku
Boşanma
Velayet
Mal rejimlerine ilişkin davalar
Nafaka ve maddi / manevi tazminat davaları
Vasi tayini
Kayyım tayini
Evlat edinme davaları
Nesebin tashihi ve reddi davaları
İsim ve soyisim düzeltilmesi, değiştirilmesi davaları
Yaş düzeltilmesi davaları
Kazai rüşt davaları
Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

Miras Hukuku
Mirasçılılk belgesi alınması
Mirasın reddi
Vasiyetin açılması ve iptali davaları
Tenkis davaları

Gayrimenkul Hukuku
Tapu işlemleri
Kiralama işlemleri ve kira ödemeleri takibi
İpotek ve irtifak hakları tesisi
Gayrımenkuller üzerindeki ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyuu davası)
Ecrimisil davaları
Ceza Hukuku
Soruşturma ve her aşamada ceza dava süreci takibi
İcra hukuku ceza davaları
Kambiyo evraklarına ilişkin ceza davaları
Fikri ve sınai haklara ilişkin ceza davaları
Vergi hukukundan doğan ceza davaları

İcra İflas Hukuk
Alacak tahsili için icra takibi başlatılması ve takibi
Borç tasfiye süreci takibi ve sulh sözleşmeleri
İcra hukuk davaları

Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku
Marka davaları
Markaya tecavüzün önlenmesi
Telif hakları
Ticari sır niteliğindeki fikri hakların korunması

Vergi Hukuku Ve İdare Hukuku
İdari mercilere başvuru ve itirazların yapılması
Tam yargı davaları
İptal davaları
Vergi uyuşmazlığı davaları

İş Hukuku
İş akdinin feshine dayalı işe iade ve tazminat davaları
İş kazalarına dayalı tazminat davaları
Sigortalılığın tespiti davaları
Hizmet sözleşmlerinin düzenlenmesi ve güncellenmesi
Özlük dosyası işlemlerinin (tutanak, iş akdi feshi ihbarı, savunma istemi gibi) iş kanunu kapsamında takibi
İşyerinin iş hukukuna uygun şekilde düzenlenmesi
İşveren danışmanlığı

Tüketici Hukuku
Tüketici Hakem Heyetleri başvuruları
Tazminat davaları
Bedel iadesi ve aynen tazmin davaları
Tüketici haklarını içeren sözleşmelerin düzenlenmesi

Türkiye'de Yaşayan Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku
Vatandaşlık işlemleri
İkamet teskeresi ve çalışma izni alınması
Yabancı şahısların idari işlem ve davalarının takibi